Erasmus+

D-PBL

projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą

Erasmus+

D-PBL

D-PBL projekto tikslai yra pagrįsti trimis aspektais: techninių įgūdžių įprasminimas suteikiant tikrą mokymosi kontekstą; efektyvių skaitmeninių kompetencijų, naudingų verslui, suteikimas; studentų integravimas į daugianacionalines komandas. Daliniai specifiniai tikslai yra sekantys: įvertinti dėstytojų skaitmeninius įgūdžius (nes jų skaitmeniniai įgūdžiai turi būti tvirti, kad galėtų juos perteikti studentams); vykdyti dėstytojų mokymą, pagrįsta skaitmeninių ir pedagoginių kompetencijų sąveika; planuoti erdvę (patalpą), kurioje studentai ir dėstytojai dirbs su projektais, įgalinant tiek techninį potencialą, tiek ir skaitmeninį aparatą, t.y. sukurti D-PBL elementą; organizuoti tarptautines komandas, kurios spręs verslo problemas ir ieškos sprendimus, bendraudamos taikant skaitmenines technologijas.

Nustatyti poreikiai.

Dauguma studentų, baigusių kursus aukštosiose mokyklose, įgyja techninių įgūdžių. Bet ar jie žino tokių įgūdžių paskirtį? Ar jie pasirengę juos pritaikyti savo darbo vietoje? Be to, esami techniniai įgūdžiai neatspindi realios padėties. Įmonės gyvena globaliame, skaitmeniniu būdu sujungtame pasaulyje. Šiuolaikiniai studentai yra skaitmeniškai labai gerai išprusę, bet ar jie turi reikiamų skaitmeninių kompetencijų, pavyzdžiui, bendradarbiauja naudodami skaitmenines technologijas? D-PBL projekto tikslas - skaitmeninį mokymą / mokymąsį sujungti su projektinių mokymusi, kuris taikomas tarptautiniame kontekste. PBL (problem-based learning) daugiausia dėmesio skiria problemų sprendimui ir sprendimų paieškai, suteikiant studentams turtingą mokymosi patirtį, atsižvelgiant į tai, kad darbo rinka vis labiau reikalauja kryžminių įgūdžių komandose, siekiant geresnių kolektyvinio intelekto pastangų. D-PBL skatina į rezultatą orientuotą mokymąsi, integruojant tarpdisciplininius metodus derinant juos su naujoviška aktyvia pedagogine praktika. Projekto tikslinės grupės yra daugiausia studentai ir dėstytojai. Pirmiesiems yra naudinga vystyti savo skaitmenines kompetencijas, be jau turimų struktūrinių, kai jie pradės dirbti ir naujausių kompetencijų, gautų pedagoginio proceso metu, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas techninėms ir tarpdisciplininėms kompetencijoms įgyti. Pastariesiems naudinga atnaujinti jų turimus skaitmeninius įgūdžius ir patobulinti pedagogines kompetencijas, vedant paskaitas ir sukuriant abipusio bendravimo su studentais platformą. Visi kartu gauna naudos iš įtraukimo į Europą, keitimosi mokymosi patirtimi ir pažangos su kitais Europos kolegomis, tačiau išvengiant nepatogių, daug laiko reikalaujančių ir brangių kelionių bei įsikūrimo. Bendradarbiavimas kuriant metodikas ir priemones, skirtas specifinėms studentų kompetencijoms ugdyti, leis dėstytojams veikti vadovaujantis aukštojo mokslo institucijų strategija ir geriau reaguoti į dabartinius visuomenės poreikius.

Tikslas ir tikslinės grupės.

D-PBL projekto tikslas - sujungti skaitmeninį mokymą ir mokymąsį (EAD) su projektinių mokymusi (PBL) taikomu daugianacionaliniame kontekste, kad būtų naudinga aukštojo mokslo studentams ir dėstytojams. Pagrindinės D-PBL projekto tikslinės grupės yra aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai. Tiek studentai, tiek dėstytojai bus atrinkti iš partnerių institucijų akademinės bendruomenės. Visi partneriai turi tiesioginę prieigą prie tikslinių grupių, užtikrinant didelę vartotojų baze, kuri bus įtraukta į projektinę veiklą ir gaus naudos iš projekto rezultatų/poveikio. Ši vartotojų bazė bus plačiai išplėsta, kai projektas įgyvendins savo sklaidos ir panaudojimo planą, pasieks kitas regiono / nacionalinio ir Europos aukštojo mokslo institucijas. Projekto tikslinės grupės yra daugiausia studentai ir dėstytojai.

Metodika

Pirmasis rezultatas bus EAD skaitmeninių kompetencijų tyrimas. Šis rezultatas susidės iš dviejų smulkesnių uždavinių: pirma, pati apklausa bus taikoma aukštojo mokslo dėstytojams, siekiant išsiaiškinti, ar jie turi reikiamų EAD įgūdžių; antra, surinktų atsakymų analizės pagrindu, bus parengta poreikių analizės ataskaita. Tada projekto metu bus sukurtas EAD mokymo priemonių rinkinys / kursai dėstytojams. Į šį įrankių rinkinį bus įtraukti vartotojo instrukcijos / nurodymai (vaizdo įrašu ir el. knygų formatu) apie technines, pedagogines ir elgesio ypatybes. Šiuo priemonių rinkiniu siekiama suteikti dėstytojams galimybę naudotis skaitmeniniais elementais ir pritaikyti PBL savo darbo metu. Įgyvendinant projektą, taip pat bus suprojektuota ir pristatyta skaitmeninių elementų D-PBL architektūra (R3), kuri yra patalpų, kuriose bus naudojamas D-PBL, brėžiniai ir gairės. Patalpų architektūra apima patalpų struktūrą, įrangą ir jos išdėstymą patalpoje, taip pat kaip ir dėstytojo darbo vietos padėtį bei išdėstymą. Tai bus PBL grupės "buveinė", iš kurios bus vykdoma didžioji daugiadisciplininio komandinio darbo dalis. Galiausiai projekto metu bus parengtas skaitmeninio probleminio mokymo ir mokymosi gairių rinkinys. Šios gairės padės reziumuoti projekto įgyvendinimo metu gautus rezultatus tiek plėtojant, tiek bandant veiklas realioje darbo aplinkoje (auditorijoje). Tai bus geras pavyzdys kitoms aukštojo mokslo organizacijoms ir iniciatyvoms šioje srityje.

Tikėtini rezultatai.

- Aukštųjų mokyklų studentų tarpdisciplininių įgūdžių ir įsidarbinimo galimybių tobulinimas. - Aukštojo mokslo dėstytojų IKT ir pedagoginių įgūdžių tobulinimas. - Bus prisidėta prie virtualaus mobilumo skatinimo ir mainų aukštojo mokslo srityje visoje Europoje. - Bus prisidėta prie naujų švietimo modelių kūrimo EAME (Europos aukštojo mokslo erdvėje) daugiausia dėmesio skiriant įsidarbinimui, tarpdisciplininiam ir tarptautiniam komandiniam darbui bei virtualioms aplinkoms. - Galimybė suteikti mažumoms, socialiai remtinoms studentų grupėms realią galimybę studijų metu patirti internacionalizaciją, panaikinant tarptautinio mobilumo kliūtis ir skatinant teisingumą. - Unikalus įrankis universitetams, norintiems taikyti panašų pedagoginį modelį, leidžiantį jiems stebėti ir nustatyti savo skaitmeninius elementus bei pasinaudoti mūsų ankstesne patirtimi ir parama. Studentai įgis naujų kompetencijų nuotoliniu būdu projektiniame darbe, paremtame realiomis problemomis, derinant ir naudojant naujų technologijų privalumus.

Testimonials & Partner

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

lt_LTLithuanian